Παρακολούθηση της επίδρασης των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον με τη χρήση κλάσεων μεγέθους της μακροπανιδικής βιομάζας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Ακουμιανάκη, Ι., Ναλετάκη, Μ., Diliberto, S., Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:biomass, farming, fish, fractionation, impact, macrofauna, monitoring, size, βιομάζα, επίδραση, Ιχθυοκαλλιέργεια, μακροπανίδα, μέγεθος, παρακολούθηση, υδατοκαλλιέργεια
Taxonomic name: 
Fri, 2017-04-07 10:57 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith