Οι Ψευδοσκορπιοί της Κρήτης: βουτιά στο άγνωστο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Κανιαδάκη, Μ., Σημαιάκης, Σ., Τριχάς, Α.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Arachnida, Crete, Pseudoscorpiones, Κρήτη, Ψευδοσκορπιοί
Fri, 2017-09-01 14:53 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith