Οι βιοδείκτες ως κριτήριο εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Ανδριόπουλος, Π., Ανδρεαδάκης, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:biotic, indices, inland, quality, waters, βιοδείκτες, εσωτερικά, οικολογική, ποιότητα, ύδατα
Tue, 2017-04-04 11:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith