ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΧΑΛΚΟΣ, Γ. Ε.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:biodiversity, economic variables, partial regression, Regression of percentages, βιοποικιλότητα, μερική παλινδρόμηση, οικονομικές μεταβλητές, Παλινδρόμηση ποσοστημορίων
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΟΙΚΟΝ2.pdf157.1 KB
Mon, 2019-07-08 11:39 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith