Μεταβολές σε Φυσιολογικές και Βιοχημικές Παραμέτρους Μυδιών Mytilus galloprovincialis Τοποθετημένων σε Επιβαρυμένη με Βαρέα Μέταλλα Περιοχή (Λάρυμνα, Β. Ευβοϊκός)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Τσαγκάρη, Α., Παπαθανασίου, Ε.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:Evoikos, galloprovincialis, Larymna, Mollusca, mussels, Mytilus, Mytilus galloprovincialis, pollution, βαρέα, βαρέα μέταλλα, Μαλάκια, μέταλλα, μύδια, ρύπανση
Mon, 2016-11-14 11:39 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith