Μελέτη της Αναπαραγωγικής Βιολογίας του Μυξιναρίου Liza aurata (Risso) στη Λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας Μεσολογγίου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Χώτος, Γ., Όντριας, Ι., Κασπίρης, Π., Αβραμίδου, Δ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:Liza aurata, Liza, aurata, Chelon, Chelon aurata, golden, golden grey mullet, grey, Klisova, lagoon, mullet, myxinari, reproduction, αναπαραγωγή, Κλείσοβα, λιμνοθάλασσα, Μεσολόγγι
Wed, 2016-12-07 12:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith