Μελέτη ανασταλτικής ικανότητας μεταβολιτών σπογγών στην εγκάτασταση του Ballanus amphitrite

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Τσουκάτου, Μ., Hellio, C., Beaupoil, C., Marechal, J., Βάγιας, Κ., Ρούσσης, Β.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:amphitrite, attachment, Ballanus, barnacles, efficiency, inhibit, Maxillopoda, metabolites, sponge, Γναθόποδα, εγκατάσταση, μεταβολίτης, σπόγγος
Wed, 2017-05-03 12:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith