Μαθαίνοντας (από) τη Βιοποικοιλότητα της Ελλάδας ένα Παράδειγμα από την Ερπετοπανίδα του Αιγαίου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Λυμπεράκης, Π.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:Aegean, biodiversity, diversity, fauna, Greece, reptiles, Αιγαίο, βιοποικοιλότητα, Ελλάδα, Ερπετοπανίδα
Taxonomic name: 
Wed, 2016-10-26 13:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith