ΚΥΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥΣ ΑΔΕΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ HELIX LUCORUM (GASTROPODA, PULMONATA)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Β. Κ., ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΟΥ, Λ.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Date Published:5 - 7 ΜΑΙΟΥ 1994
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:cells, epithelium, glands, Helix lucorum, mucous, salivary, snail, αδένες, βλεννογόνοι, επιθήλιο, κύτταρα, σαλιγκάρι, σάλιο
Front Cover: 
Mon, 2023-01-30 12:41 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith