Κοραλλιογενείς Σχηματισμοί του Τορτονίου στη Νήσο Γαύδο. Στρωματογραφία - Παλαιοοικολογία

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Τσαπάρας, Ν., Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Α.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:coral, Gavdos, paleoecology, Scleractinians, stratigraphy, Tortonian, Γαύδος, κοράλλι, παλαιοοικολογία, Σκληρακτίνια, στρωματογραφία, Τορτονίος
Fri, 2016-12-09 13:44 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith