Καρκινοειδή Δεκάποδα και Στοματόποδα της Νήσου Ρόδος - Επέκταση των Λεσσεψιανών Μεταναστών ΒΔ της Λεβαντίνης Θάλασσας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κεβρεκίδης, Κ., Galil, B.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:Crustacea, Decapoda, Erythrean, expansion, island, lessepsian, Levantine, migration, Rodos, sea, Stomatopoda, Δεκαπόδα, θάλασσα, Καρκινοειδή, Λεβαντίνη, Λεσσεψιανή, μετανάστευση, νυσί, Ρόδος, Στοματόποδα
Mon, 2017-05-01 17:47 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith