Η χειροπτεροπανίδα του όρους Ταΰγετος

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Γεωργιακάκης, Π.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:area, bats, Chiroptera, mammal, Natura 2000, Oros Taygetos, protected, θηλαστικά, Νυχτερίδες, περιοχές, προστατευόμενες, Ταΰγετος, Χειρόπτερα, χειροπτεροπανίδα
Tue, 2017-07-18 10:52 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith