Η ΥΔΡΟΒΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Κουσουρής, Θ., Διαπούλης, Α., Φώτης, Γ.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:aquatic, communities, interactions, lakes, large, plants, use, vegetation, αλληλεπιδράσεις, βλάστηση, κοινότητες, λίμνες, μεγάλες, υδρόβια, φυτά, χρήση
Front Cover: 
Thu, 2020-09-10 12:34 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith