Η Ταξινομική Ομάδα των Βενθικών Πολυχαίτων (Polychaeta) ως Δείκτες Ποικιλότητας των Θαλασσίων Οικοσυστημάτων

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1997
Authors:Σύμπουρα, Ν.
Conference Name:5ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:15-18 Απριλίου
Conference Location:Καβάλα
Keywords:benthic, benthos, diversity, ecosystem, indicators, marine, megafauna, Polychaeta, sea, βενθικός, βένθος, θαλάσσια, μεγαβενθικά, Πολύχαιτοι
Fri, 2016-11-04 14:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith