Η Πανίδα της Φάσης των Φωτόφιλων Φυκών στο Μεσσηνιακό Κόλπο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Λαντζούνη, Μ., Βιτζηλαίου, Κ., Νικολαίδου, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:alga, algae, Amphipoda, fauna, Malacostraca, Messiniakos, Καρκινοειδή, Μαλακόστρακα, Μεσσηνιακό, πανίδα, φύκη
Mon, 2017-01-16 10:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith