Η επίδραση της κλίμακας στη δυναμική χωρικά προσδιορισμένων μεταπληθυσμών: προβλέψεις στοχαστικού μοντέλου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Ματσίνος, Ι., Ρουβέλας, Ε. - Δ., Ξηρουχάκης, Σ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:dynamic, metapopulation, models, predictive, scale, spatial, δυναμική, κλίμακα, μεταπληθυσμός, μοντέλα, πρόβλεψη, χωρική
Taxonomic name: 
Fri, 2017-09-08 13:48 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith