Η επίδραση της διαιτητικής ταυρίνης στην ανάπτυξη, την επιλογή τροφής και την επιβίωση του γόνου του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) που ταϊστηκε με ταϊστρες αυτοχειρισμού

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Χατζηφώτης, Σ., J Martinez, B., Divanach, P.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:bass, dicentrarchus, diet, dietary, feed, fry, growth, labrax, sea, selection, supplement, survival, taurine, ανάπτυξη, γόνος, διαιτητικός, επιβίωση, επιλογή, λαβράκι, συμπλήρωμα, ταυρίνη, τροφή
Thu, 2017-04-13 11:20 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith