Η επίδραση της βόσκησης σε πληθυσμούς σαυρών νησίδων της Σκύρου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Παφίλης, Π., Αναστασίου, Ι., Σαγώνας, Κ., Βαλάκος, Ε. Δ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:gaigeae, grazing, Lacertidae, lizard, Podarcis, population, Skyros, wall, βόσκηση, πληθυσμός, σαύρα, Σκύρος
Thu, 2017-09-14 10:54 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith