Η επίδραση της βόσκησης σε βιοκοινότητες σαπροφυτοφάγων Κολεοπτέρων (Coleoptera: Tenebrionidae) στην Κρήτη

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Καλτσάς, Δ., Κουγιουμουτζής, Κ., Τριχάς, Α.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:beetles, Coleoptera, Crete, goats, grazing, sheep, tenebrionidae, βόσκηση, κατσίκες, Κρήτη, πρόβατα, σκαθάρια
Wed, 2017-08-30 18:25 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith