Η εκτροφή της συναγρίδας (Dentex dentex)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, common, dentex, farming, fish, rearing, εκτροφή, Ιχθυοκαλλιέργεια, συναγρίδα, υδατοκαλλιέργεια
Mon, 2017-04-10 11:38 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith