Η ΑΡΑΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Χατζάκη, M.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:Arachnida, arachnids, spiders, αράχνες, αραχνίδες
Taxonomic name: 
Fri, 2018-06-08 09:42 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith