ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΜΑΤΗ (Chlorophthalmus agassizi)(B.1840) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Αναστασοπούλου, A., Παπακωνσταντίνου, Κ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:agassizi, age, Chlorophthalmus, fish, growth, Ionian, length, αύξηση, ηλικία, Ιόνιο, μήκος, ψάρι
Thu, 2017-10-19 10:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith