Ηλικία και Αύξηση των Ειδών, L. mormyrus, D. vulgaris and D. sargus στο Θρακικό Πέλαγος

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Καλλιανιώτης, Α., Σωφρονίδης, Κ., Αργύρη, Α., Παπαντωνίου, Β.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:age, fish, fisheries, growth, marine, sea, sea bream, Thracian, αλιεία, αύξηση, ηλικία, θάλασσα, θαλάσσιο, Θρακικός, Πέλαγος, ψάρι, ψάρια
Mon, 2017-01-09 11:42 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith