Εποίκιση των Φύλλων του Θαλάσσιου Αγγειόσπερμου Posidonia oceanica σε Συνάρτηση με τον Βαθμό Ευτροφισμού, στο Σαρωνικό Κόλπο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1997
Authors:Χαλκιόπουλος, Γ., Παναγιωτίδης, Π., Μοντεσάντου, Β., Νικολαίδου, Α.
Conference Name:5ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:15-18 Απριλίου
Conference Location:Καβάλα
Keywords:oceanica, Posidonia oceanica, Posidonia, Bryozoa, Hydrozoa, Βρυόζωα, εποικήση, εποικίση, Υδρόζωα, φύλλα, φύλλο
Front Cover: 
Fri, 2016-11-04 16:05 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith