Επιστημονικός καθορισμός τω εν τω "Πουλολόγω"αναφερομένων πτηνών.

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1896
Authors:Αποστολίδης, Ν.
Journal:Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου ΠαρνασσόςΕπετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός
Pagination:28
Keywords:Aves
Taxonomic name: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith