Επιπτώσεις της ρύπανσης από πετρελαιοειδή σε ένα παράκτιο κλειστό οικοσύστημα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Λαντζούνη, Μ., Ζενέτου, Α., Χατζηανέστης, Ι., Σύμπουρα, Μ., Σκληβάγκου, Ε., Αρβανιτάκης, Γ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:closed, coast, ecosystem, impact, oil, pollution, επιπτώσεις, κλειστός, οικοσύστημα, παράκτιος, πετρελαιοειδή
Taxonomic name: 
Mon, 2017-05-08 15:33 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith