Επιπτώσεις της αλιείας με τράτα βυθού στη βιοκοινωνία των μειοβενθικών μεταζώων

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Λαμπαδαρίου, Ν., Χατζηγιάννη, Ε., Τσελεπίδης, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:impact, meiofauna, metazoa, structure, trawling, βένθος, επίπτωση, μειοβένθος, μετάζωα, τράτα
Thu, 2017-04-13 11:41 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith