Επιδράσεις του Οργανικού Εμπλουτισμού στην Κατακόρυφη Κατανομή και το Μέγεθος της Μακροπανίδας σε Περιοχή Παράκτιας Ιχθυοκαλλιέργειας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Χατζηγιάννη, Ε., Τσαπάκης, Ε., Πλαΐτη, W., Καρακάσης, Ι.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:aquaculture, coastal, Crustacea, distribution, enrichment, farm, fish, macrofauna, Mollusca, organic, Polychaeta, size, εμπλουτισμός, Ιχθυοκαλλιέργεια, Καρκινοειδή, κατανομή, μακροπανίδα, Μαλάκια, μέγεθος, οργανικός, παράκτιος, Πολύχαιτοι, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι
Tue, 2016-12-06 15:31 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith