Επίδραση Διαφορετικών Διατροφικών Επιπέδων Πρωτεΐνης/Λίπους στην Ανάπτυξη - Σύσταση Σώματος Νεαρών Ατόμων Τσιπούρας (Sparus aurata L.) σε Χαμηλές Θερμοκρασίες

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Φουντουλάκη, Ε., Αλέξη, Μ., Ανδριοπούλου, Α., Κουτσοδήμου, Μ., Νέγκας, Ι., Βένου, Β., Σίδερη, Κ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:aurata, body, bream, composition, gilt-head, gilthead, growth, lipid, protein, ratio, Sparus, Sparus aurata, temperature, Αναλογία, ανάπτυξη, θερμοκρασία, λιπίδιο, πρωτεΐνη, σύσταση, σώμα, Τσιπούρα
Tue, 2016-12-06 14:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith