Επίδραση διαιτών που περιέχουν συμπληρωματικά ένζυμα, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τρoφής από το λαβράκι Dicentrarchus labrax

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Τσεκούρας, Σ. Ν., Κοτζαμάνης, Ι., Ανδριοπούλου, Α., Houlihan, D. F., Αλέξη, Μ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, bass, dicentrarchus, diet, enzyme, feed, fish, food, growth, labrax, sea, utilization, ανάπτυξη, αξιοποίηση, διατροφή, ένζυμο, λαβράκι, τρoφή, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι
Wed, 2017-04-12 11:10 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith