Δομή και Επιβάρυνση από Μέταλλα του Τριχώματος της Φώκιας Monachus monachus

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κατσίκης, Ι., Κατσίκη, Β. Α., Σερβιάν, Ν., Οικονόμου, Γ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:accumulation, bioaccumulation, fur, heavy, metal, Monachus, Monachus monachus, monk, seal, βαρέα, βαρέα μέταλλα, βαρύ, βιοσυσσώρευση, μέταλλα, μέταλλο, συσσώρευση, τρίχωμα, φώκια
Wed, 2017-01-11 10:43 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith