Δομή και Δυναμική των Συνευρέσεων των Μαλακίων της Υποπαραλιακής Ζώνης (Κινητού Υποστρώματος) στον Κόλπο του Ηρακλείου (Κρήτη, Α. Μεσόγειος)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Κουλούρη, Π., Κουτσούμπας, Δ., Ντούνας, Κ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:Crete, infralittoral, invertebrates, marine, Mollusca, sea, ασπόνδυλα, ζώνη, θάλασσα, θαλάσσιος, Μαλάκια, Υποπαραλιακή, υποπαραλιακή ζώνη
Taxonomic name: 
Thu, 2016-11-10 12:26 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith