Διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και γενετική ταυτοποίηση τριών ειδών του γένους Trachurus

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κουβάτση, Α., Τριανταφυλλίδης, Κ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:blue, genetic, horse, identification, jack, mackerel, Mediterranean, phylogeny, Trachurus, ασπροσαύριδο, γενετικός, γκριζοσαύριδο, μαυροσαύριδο, ταυτοποίηση, φυλογονία
Mon, 2017-05-01 09:37 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith