ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ALBINARIA ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ PCR-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:ΔΟΥΡΗΣ, Β., ΡΟΔΑΚΗΣ, Γ., ΛΕΚΑΝΙΔΟΥ, Ρ.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔPΙΟ
Date Published:5-7 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:Albinaria, mtDNA, phylogenetic, relationships, snails, σαλιγκάρια, σχέσεις, φυλογενετικά
Front Cover: 
Fri, 2018-03-02 10:19 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith