ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, DICENTRARCHUS LABRAX, LINNAEUS 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Καραϊσκου, Ν., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:cultured, dicentrarchus, DNA, genetic, labrax, microsatellite, populations, structure, wild, άγριοι, γενετική, καλλιεργούμενοι, λαβράκι, μικροδορυφορικό, πληθυσμοί, σύσταση
Tue, 2017-10-31 11:17 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith