Βιοφίλτρα σε εγκαταστάσεις ιχθυοτροφειών στην Κρήτη -  Ο ρόλος των οργανισμών fouling στην απορρόφηση θρεπτικών και σωματιδιακού υλικού

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Αποστολάκη, Ε., Τσαπάκης, Μ., Πήττα, Β., Παπαδοπούλου-Smith, K., Μαδή, Κ., Καρακάσης, Ι.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, biofiltration, effluent, farm, fish, fouling, nutrient, organisms, particles, απόβλητα, βιοφίλτρα, θρεπτική, ουσία, σωματίδια, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι
Taxonomic name: 
Thu, 2017-04-06 11:33 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith