Βιοποικιλότητα των Carabidae (Coleoptera) σε Οργανικά και Συμβατικά Αγρο-Οικοσυστήματα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ. Π., Σγαρδέλης, Σ.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:Agro-Ecosystems, biodiversity, carabidae, Coleoptera, Αγρο-Οικοσυστήματα, Αγροοικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, οργανικός, σκαθάρια, συμβατικός
Thu, 2016-10-27 11:47 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith