Βιολογικοί εισβολείς στην ΒΑ Μεσόγειο: χωρικά πρότυπα και επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην εξάπλωση τους

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Δημητριάδης, Χ., Ευαγγελόπουλος, Α., Λαρδή, Π., Πουρσανίδης, Δ., Κουτσούμπας, Δ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:activity, expansion, human, impact, invasive, Mediterranean, species, ανθρώπινος, δραστηριότητα, εισβολή, εξάπλωση, Μεσόγειος
Thu, 2017-07-20 10:38 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith