ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗΣ α ΤΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ Rana ridibunda

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:Γιαλούρης, Π. Π., Χρονοπούλου, Μ., Τσιατάς, Μ., Βαζαίου, Σ., Γαλένου, Ε., ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗ, Ο., Χαρίτος, Α. Α.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Date Published:5 - 7 ΜΑΙΟΥ 1994
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:frog, isolation, Pelophylax ridibundus, polypeptide, protein, prothymosin α, Rana ridibunda, βάτραχος, προθυμοσίνη α, πρωτεΐνη
Front Cover: 
Wed, 2023-01-25 12:28 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith