Απογραφή Βιολογικών και Χημικών Δεδομένων της Ανατολικής Μεσογείου (Υδάτινη Στήλη) στην Περίοδο Ιανουαρίου-Maϊου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1997
Authors:Σιώκου-Φράγκου, Ι., Καββαδάς, Σ.
Conference Name:5ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:15-18 Απριλίου
Conference Location:Καβάλα
Keywords:biological, chemical, data, inventory, Mediterranean, sea, zooplankton, ανατολική, απογραφή, βιολογικά, δεδομένα, ζωοπλαγκτόν, Μεσόγειος, χημικά
Fri, 2016-11-04 13:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith