ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Κορναράκη, Ε., Ματοσσιάν, Ν., Μαζάρης, Δ., Μαργαριτούλης, Δ., Ματσίνος, Γ.
Conference Name:ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:Caretta caretta, conservation, evaluation, loggerhead turtle, measures, nesting, protection, sites, αξιολόγηση, διατήρηση, μέτρα, προστασία, φωλιά, χελώνα
Taxonomic name: 
Mon, 2018-04-02 11:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith