Αντοχή του Γόνου των Κεφαλοειδών στην Υπεραλατότητα σε Πειραματικές Συνθήκες

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:fish, fry, hypersalinity, marine, mugilidae, mullet, salinity, tolerance, αλατότητα, αντοχή, γόνος, θάλασσα, θαλάσσιο, κεφαλοειδή, υπερ-αλατότητα, ψάρια
Wed, 2016-12-07 12:55 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith