ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΤΥΡΟΣΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ [PP54] ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Ceratitis capitata

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:Ζέρβας, Χ. Γ., Κατσώρης, Π. Γ., Μαρμάρας, Β. Ι.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Date Published:5 - 7 ΜΑΙΟΥ 1994
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:Ceratitis capitata, EXPRESSION, pp45, protein, ΕΚΦΡΑΣΗ, πρωτεΐνη
Front Cover: 
Thu, 2023-01-26 12:10 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith