Ανίχνευση Ραδιονουκλιδίων στο Mytilus galloprovincialis με Α- και Γ-Φασματοσκoπία

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Φλώρου, Ε., Κεχαγιά, Κ., Χαλούλου, Χ., Κουκουλιού, Β.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:detection, determination, galloprovincialis, mussel, Mytilus, Mytilus galloprovincialis, radionuclides, spectroscopy, α-spectroscopy, α-φασματοσκοπία, ανίχνευση, γ-spectroscopy, γ-φασματοσκοπία, μύδι, μύδια, ραδιονουκλίδια, φασματοσκοπία
Tue, 2017-01-10 13:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith