Ανάπτυξη αιολικών πάρκων στη Θράκη: Αξιολόγηση της ποιότητας Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Καφετζής, Α., Χριστοπούλου, Ι.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:birds, parks, raptors, turbines, wind, αιολικό, αρπακτικό, Θράκη, Πάρκο, πουλί, πουλιά
Taxonomic name: 
Sat, 2017-09-02 19:40 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith