Ανάλυση περιοχών μιτοχονδριακού DNA με τη μέθοδο RFLP για την αποτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας στους πληθυσμούς του απειλούμενου ψαριού Ladigesocypris ghigii

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Μαμούρης, Ζ., Στουμπούδη, Μ. Θ., Σταμάτης, Κ., Μούτου, Κ., Μπαρμπιέρι, Ρ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:amplified, DNA, endangered, fish, genetic, ghigii, Ladigesocypris, mitochondrial, PCR, RFLP, segment, variation, γενετικός, μιτοχονδριακό, ποικιλομορφία, υπό εξαφάνιση, ψάρι
Wed, 2017-04-26 12:42 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith