ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Τσιμενίδης, Ν., Καραγκίτσου, Η.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:anchovy, sardines, seas, stocks, αποθεμάτων, γαύρος, θάλασσες, σαρδέλλα
Thu, 2019-07-18 13:41 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith