Αλιευτική Παραγωγή Μηχανοτράτων στην Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας και Παράγοντες που την Επηρεάζουν

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Λαμπροπούλου, Μ., Μαραβέλιας, Χ., Παπακωνσταντίνου, Κ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:catch, Chalkis, rate, trawler, trawling, ιχθυόσκαλα, μηχανότρατα, παραγωγή, Χαλκίδα
Taxonomic name: 
Thu, 2016-11-24 11:34 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith