Αλιευτική παραγωγή μηχανορατών: σύσταση αλιεύματος, τροφικό επίπεδο και παράγοντες που τα επηρεάζουν

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Λαμπροπούλου, Μ., Παπακωνσταντίνου, Κ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:catch, composition, fisheries, level, production, structure, trawler, trawling, trophic, variation, αλιεία, επίπεδο, παραγωγή, σύσταση, τράτα, τροφικό
Taxonomic name: 
Tue, 2017-04-18 12:13 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith