ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

AuthorsYearTitlesort ascending
Wittmer, W.197457. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cantharidae und Malachiidae. (Coleoptera).
Wittmer, W.197153. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cantharidae und Malachiidae (Coleoptera).
Giokas, S., Thomaz, D., Douris, V., Lecanidou, R., Rodakis, G. C.20105000 years of molecular evolution in a population of the land snail Albinaria caerulea transported by humans
Grillitsch, H.19874th International Congress on Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions.
von Tschirnhaus, M.20084.3.01 Acartophthalmidae, Borboropsidae, Chyromyidae, Micropezidae, Odiniidae, Opetiidae, Periscelididae, Pseudopomyzidae, and Tanypezidae
Karaman, S.19314. Beitrag zur Kenntnis der Süsswasseramphipoden.
Morhange, C., Goiran, J. Philippe, Bourcier, M., Carbonel, P., Kabouche, B., Le Campion, J., Prone, A., F. Pyatt, B., Rouchy, J. Marie, Sourisseau, J. Christophe, Yon, M.19993000 ans de modifications des environnements littoraux a Kition Bamboula (Larnaca, Chypre, Mediterranee orientale). 3000 years of coastal evolution of Kition Bamboula (Larnaca, Cyprus, Mediterranean Sea)
Alexis, R., Delpont, M.199926EME contribution a l'etude des Cetoniidae. Cetonischema speciosa marchei, nouvelle sous-espece endemique de Chypre. (Coleoptera, Cetoniidae). [26th contribution to the study of Cetoniidae. Cetonischema speciosa marchei, new endemic subspecies from Cypru
Karamanlidis, A. A.20072007: a grim year for nature in Greece
Anonymous,1997200 wild boar are living today in Cyprus
Balthasar, V.19592. Scarabaeiden. 94. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden.
Arenberger, E., Wimmer, J.19992. Nachtrag zur Microlepidopterenfauna Zyperns. [2nd supplement on the Microlepidoptera of Cyprus.]
Welter-Schultes, F. W.19961x1 km distribution maps for the Albinaria species in central Crete (Gastropoda: Clausiliidae)
Puthz, V.19791979 Lesteva-Funde aus Griechenland (Staphylinidae)
Battoni, S.19761964-1974. Dix années de chasse aux Carabes dans les Balkans et en Anatolie.
Λυμπεράκης, Π., Νικολακάκης, Ε., Παπαδημητράκης, Ε., Μυλωνάς, Μ.201217 χρόνια Ερπετολογική συλλογή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστημίου Κρήτης: Πορεία ανάπτυξης & συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας της Ανατολικής Μεσογείου.
von Geiser, R.198412. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen.
Mandl, K.19591. Cicindeliden und Carabiden (Carabus).
Hill, B.1999"Φοιτώντας"στο Πανεπιστήμιο.
Κώτου, Ε., Μπέη, Φ., Παπαθανασίου, Ε.1997"Scope for Growth" & Βιοσυσσώρευση Μεταλλικών Ιόντων στο Mytilus galloprovincialis του Κόλπου της Καλλόνης
Bauer, W.1980"Röte Liste'' der Vögel Griechenlands.
Yeomans, L.1990"Pouen ay efiri", or reptile spotting on Thassos.
Christomanos, A. A.1960"Calypso's" third voyage to the Greek seas.
Vinciguerra, D.1913'Εκθεσις προς βελτίωσιν της εν Ελλάδι αλιείας.
Courtois, J. - C.1971'Le santuaire du dieu au lingot d'Enkomi-Alasia', in C.F.-A. Scheffer,Alasia I (Mission Archeologique d'Alasia)
Pitta, P., Tsapakis, M., Apostolaki, E. T., Tsagaraki, T., Holmer, M., Karakassis, I.2009'Ghost nutrients' from fish farms are transferred up the food web by phytoplankton grazers
Ifantidis, F.2006'Enigmatic' notched Spondylus ornaments from the Neolithic: new evidence from the Aegean
Ekman, J.1977'Animal Bones from a Late Bronze Age Settlement at Hala Sultan Tekke, Cyprus', in P.Astroem u.a.
Lienau, C.1989''Europapark'' in Nordost-Griechenland?
Kinzelbach, R.1967'' Wachschen'' bei Skorpionen.

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith